Kategori

Corem Property Group AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB att förvärva samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem Property Group AB.

För varje stamaktie av serie A i Klövern erhålls 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem, för varje stamaktie av serie B i Klövern erhålls 0,88 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem,
och för varje preferensaktie i Klövern erhålls 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem alternativt 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem.

Aktieinvest FK AB kommer att acceptera budet för sina kunders räkning enligt följande:

För en (1) A-aktie i Klövern erhålls 0,88 A-aktier i Corem.

För en (1) B-aktie i Klövern erhålls 0,88 B-aktier i Corem.

För en (1) preferensaktie i Klövern erhålls en (1) preferensaktie i Corem.

Notera att det kan komma att ske en avnotering av preferensaktie i Corem om det blir ett lågt antal aktieägare som väljer den.

Sista dag för Aktieinvest kunder att handla i aktien är den 7 juni 2021.

Utbetalning av vederlaget kommer preliminärt att ske den 17 juni 2021.

Om villkoren för budet skulle ändras kommer Aktieinvest FK AB att återigen ta ställning till erbjudandet.

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.