Kategori

Eniro Group AB: Riktad nyemission om teckning av stamaktier i Eniro AB till innehavare av preferensaktie A samt stamaktier.

Eniro Group AB genomför en obligatorisk inlösen av samtliga utestående preferensaktier av serie B mot kontant ersättning 96,00 SEK. I inlösenförfarandet kan kund i utbyte mot inlösenlikviden för en (1) preferensaktie av serie B teckna 240 stamaktier i Eniro Group AB.

 

I händelse av att inte samtliga aktieägare av preferensaktier av serie B väljer att acceptera Teckningserbjudandet, erbjuds övriga aktieägare i Eniro Group att anmäla sitt intresse att teckna återstående stamaktier.

 

Avstämningsdag för att teckna aktier är den 15 december.

De nya stamaktierna emitteras till teckningskursen 0,40 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Minsta teckningspost är 15 000 stamaktier motsvarande 6 000 kronor.

 

Om du önskar teckna stamaktier, behöver du kontakta Aktieinvest FK AB:s kundservice på telefon 08-50561700 senast den 2022-12-15 kl 17:00.

 

Om det finns likvid på din depå har vi reserverat den preliminära teckningslikviden, vilket du ser under Mina sidor/ Transaktioner / Mina order och avslut.

 

Saknas likvid ber vi dig göra en insättning så att hela teckningslikviden finns tillgänglig på din depå så fort som möjligt, dock senast 2022-12-15 kl 17:30 annars kommer din anmälan inte att lämnas in.

 

Inbetalning görs enklast via Swish genom att logga in på din depå i nya internettjänsten och välj ”Mina sidor/ Transaktioner/ Gör en insättning.

 

 

 

Tilldelningsprinciper: Eventuella aktier som inte tecknas genom Teckningserbjudandet ska tilldelas övriga aktieägare som anmält sitt intresse. Tilldelning sker på följande grunder: i. i första hand till övriga aktieägare, pro rata i förhållande till antalet innehavda preferensaktier av serie A eller stamaktier per avstämningsdagen den 15 december 2022, och ii. i andra hand till Eniro Groups huvudägare, SpectrumOne AB (publ), som garanterat emissionen. (Ingen garantiersättning har utgått till garanten)

 

Eventuellt besked om tilldelning ges omkring 27 december 2022.

 

Handel med nya stamaktier i Eniro Group Eniro Groups stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm Small Cap. Efter att Bolagsverket registrerat de nyemitterade stamaktierna kommer dessa att tas upp till handel, vilket beräknas ske omkring vecka 4, 2023.

 

Informationen är specifik för Aktieinvest kunder och skiljer sig från informationen i prospektet.

 

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Innan du börjar handla i fraktioner behöver du besvara ett antal kunskapsfrågor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.