Kategori

Capitevo AB: Omvänd split 1:100

För etthundra (100) gamla aktier erhålls en (1) ny aktie. Sista inklusive dag för att delta i den omvända spliten var den 4 april 2022.

Informationen på denna sida ska inte ses som investeringsråd. Placeringar i värdepapper medför alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.