Inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) Företrädesemission

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av Aktieinvests webbplats endast avsedd och tillgänglig för personer som är bosatta och befinner sig i Sverige samt till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

IMPORTANT INFORMATION

Due to legal restrictions, the information on this part of the website of Aktieinvest is only directed at and accessible to persons who are resident and physically present in Sweden and authorized persons who are resident and physically present in other jurisdictions outside the United States, Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Singapore, South Africa, United Kingdom or any other jurisdiction where such action is wholly or partially subject to legal restrictions, or would require additional prospectuses, registration or other measures than those required by Swedish law.

BioInvent International AB (publ)
Teckningstid: 
2020-07-20 till 2020-08-03